صفحه اصلی استودیو معماری شماره چهار | 4 Architecture Studio

صفحه اصلی استودیو معماری شماره چهار

4 Architecture Studio

استودیو معماری شماره چهار

 چند موضوع جالب

استودیو معماری شماره چهار ، تمامی مراحل را زیر نظر میگیرد. از به وجود آمدن ایده اولیه، تا تحقق آنها به بهترین شکل ممکن. ما به سنت ها ایمان داریم و از آنها در نوآوری هایمان استفاده می کنیم.همه پروژه های ما یک تصویر منحصر به فرد و هنرمندانه است که راه حل های کاربردی را در خود جای می دهد. هدف اصلی ما نشان دادن ارزش های هنر در بستر مهندسی روز به وسیله طراحی است.

به نظر میرسد امروزه موضوع، تبعیت فرم از عملکرد یا حتی بر عکس نیست. موضوع اصلی، توانایی معمار دریافتن و ایستادن در نقطه مناسب در حدفاصل بین کاربری و فرم است. به گفته مارکس هر آنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا میرود. بهبیاندیگر معماری امروز باید از دیدگاه سیاه یا سفید دوران مدرن فاصله گرفته و بهرویکردی خاکستری دست یابد. معمار بهمثابه استراتژیست، وظیفه دارد با توجه به موضوع و دادههای هر پروژه، نسبت اهمیت فرم بر کاربری را انتخاب نماید. پیچیدن نسخه یکسان برای پروژه بیمارستان با روابط کاربردی مهم و یک فرهنگسرا درست به نظر نمیرسد. این نوع دیدگاه به معماری به معنی عدم وجود قطعیت اســت. ارزشمندی و نسبت فرم یا عملکردی بودن فضا، تزئینات یا سادگی، اســتفاده از سبکهای معماری و… وابسته به نوع، زمینه، کاربری پروژه و خواستههای کارفرما شکلگرفته و توسط معمار
هدایت میشود. نکته حائز اهمیت این است که وجود چنین دیدگاهی در پروژه به معنی عدم وجود خط فکری یکسان در پروژههای مختلف نیست، بلکه این موضوع تنها در روند طراحی تأثیرگذار بوده و اجازه میدهد هر پروژه درســت مطابق نیازهای خود موضوع و نه تحمیل یک تئوری از پیش تعیینشده، طراحی گردد.

ما را در اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید

 

0
پروژه های در حال اجرا

0
افراد گروه طراحی

0
ساعات کاری هفته گذشته

Call
Direction