موقعیت فعلی شما:

داروخانه جهانشهر

معماری داخلی

معرفی پروژه

موقعیت: ایران، کرج، جهانشهر

کاربری: تجاری خدماتی

دفتر معماری: استودیو معماری شماره چهار

سرپرست طراحی:  استودیو معماری شماره چهار

تیم طراحی: آرزو حکمت، بردیا شفیعی زاده