موقعیت فعلی شما:

ساختمان سپهر

معماری

معرفی پروژه

موقعیت: ایران، تهران، شهرک غرب

کاربری: مسکونی

دفتر معماری: استودیو معماری شماره چهار

سرپرست طراحی: محمد یوسف صالحی، محمد صادق افشار طاهری، کسری شفیعی زاده

تیم طراحی: موژان فکری، بردیا شفیعی زاده، آذین ساوه درودی، آرزو حکمت

تاریخ شروع و اتمام طراحی: پاییز 1399

مساحت ساخته شده: 11۰۰ متر مربع