شرکت بنسیری

شرکت بنسیری

معماری داخلی

معرفی پروژه


استودیو معماری شماره چهار
تاریخ: زمستان ۹۹
مساحت: ۱۴۰ متر مربع
موقعیت: کویت