موقعیت فعلی شما:

شرکت بنسیری

معماری داخلی

معرفی پروژه

موقعیت: کویت

کاربری: اداری

دفتر معماری: استودیو معماری شماره چهار

سرپرست طراحی: محمد یوسف صالحی، محمد صادق افشار طاهری، کسری شفیعی زاده

تاریخ شروع و اتمام طراحی: زمستان 1399

مساحت ساخته شده: 140متر مربع