موقعیت فعلی شما:

هفت شهر عشق

مسابقه پل زندگی

معرفی پروژه

موقعیت: ایران،شیراز

کاربری: شهری

دفتر معماری: استودیو معماری شماره چهار

سرپرست طراحی: نگار نبوی طباطبایی،سارا مالکی، محمد صادق افشار طاهری، کسری شفیعی زاده، محمد یوسف صالحی 

مهندس یا مشاور عمران سازه: محمد زمان

تاریخ شروع و اتمام طراحی: تابستان 1399

معرفی پروژه

زﻧﺪﮔﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺮد ﺟﺰﺋﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﻣﺴـﯿﺮي ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿﺸـﻤﺎر  اﻧﺘﺨـﺎب ﻟﺤـﻆ  ه ﺑـﻪ ﻟﺤﻈـﻪ در ﺣﺮﮐـﺖ اﺳـﺖ و ﻫـﺮ ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﺑـﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻤــﺎن ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﮔــﺬار اﺳــﺖ. از دﯾــﺪﮔﺎه ﻋﺮﻓــﺎ، ﻓﺮاﻣﻮﺷــﯽ ﯾــﺎ ﮔــﻢ ﺷــﺪن در ﻇــﻮاﻫﺮ دﻧﯿــﻮي، ﮔــﻢ ﺷــﺪن در اﯾــﻦ ﻣﺴــﯿﺮ ﻫﺎﺳــﺖ. در ﭘــﺲ اﯾــﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ،  ﻧﻮر وﺣﺪت اﻟﻬﯽ  ﺑـﺮ ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪ  ﯾـﮏ  اﻧـﺪازه در ﺣـﺎل ﺗـﺎﺑﺶ اﺳـﺖ. وﻟـﯽ اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎي ﮔـﻢ ﺷـﺪه، ﭼﺸﻤﺎﻧﺸـﺎن را ﺑﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﻧـﻮر را ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻘـﻂ در ﻟﺤﻈـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از زﻧـﺪﮔﯽ آن را درك ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ  درد ﻓـﺮاق، درد ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ ﯾـﺎ ﮐﺸـﺶ ﻋﺎﺷـﻖ ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﻣﻌﺸـﻮق اﺳـﺖ و اﯾـﻦ درد اداﻣﻪ ﻣﯽ  ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎي ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺎك ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق ﯾﮑ ﯽ  ﺷﻮد، ﺟﺰء ﺑﻪ ﮐﻞ ﺧﻮﯾﺶ  ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد  و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮ ﻧﻮر ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش

هستند  ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻣﺴــﯿﺮ ﻋﺸــﻖ را اﻧﺘﺨــﺎب ﻣــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ و در اﯾــﻦ ﻣﺴــﯿﺮ آﺳــﺎن اﻣــﺎ ﺳــﺨﺖ ﻗــﺪم ﻣﯿﮕﺬارﻧــﺪ.در ﻇــﻮاﻫﺮ ﮔــﻢ ﻧﻤﯿﺸــﻮﻧﺪ، آﺳــﻤﺎن ﻧﻮراﻧﯽ  را ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ  و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺣﻀﻮر ﻧـﻮر در ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. ﻧـﻮر ﻫﻤـﻮاره ﺑـﺮ آﻧـﺎن ﻣـﯽ ﺗﺎﺑـﺪ اﻣـﺎ ﺳـﺨﺘﯽ ﻫـﺎي ﻋﺎﺷـﻘﯽ را ﺗﺤﻤـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻫﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ  ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ..

اﻻ  ﯾﺎ اﯾﻬﺎ اﻟﺴﺎﻗﯽ ادر ﮐﺄﺳﺎ و ﻧﺎوﻟﻬﺎ

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

اﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف (ﻣﻌﺸﻮق) ﺧﻮدش در اﯾﻦ راه ﮐﻤﮏ  رﺳﺎن اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ دﺳﺖ او آﺳﺎن ﻣﯿﺸﻮد

اي  دل ار ﺳﯿﻞ  ﻓﻨﺎ ﺑﻨﯿﺎد  ﻫﺴﺘﯽ  ﺑﺮ ﮐﻨﺪ.

چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور

پل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴـﯿﺮ  ﻫﺎﯾﯽ  ﺗﺸـﮑﯿﻞ  ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و در آﺧﺮ  ﻫﻤﻪ آﺳـﻤﺎن  )وﺻـﺎل ﻣﻌﺸـﻮق( را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  . اﻧﺘﺨﺎب  ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ  اﺳـﺖ  ﮐﻪ  ﻣﺴـﯿﺮ  ﻋﺸـﻖ را اﻧﺘﺨﺎب  ﻣﯿﮑﻨﺪ  ﮐﻪ  ﻣﺴـﯿﺮ دﺷـﻮارﯾﺴـﺖ اﻣﺎ   آﺳـﻤﺎن  آﺑﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻻي  ﺳـﺮش ﺧﻮاﻫﺪ  ﺑﻮد. ﯾﺎ در ﻣﺴـﯿﺮ ﻫﺎي آﺳـﺎﻧﺘﺮ  ، در ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺬاب  ﺗﺮ  ﮔﻢ ﻣﯿﺸـﻮد آﺳـﻤﺎن  را ﻣﻮﻗﺘﺎ از دﺳـﺖ  ﻣﯿﺪﻫﺪ! اﻧﺘﺨﺎب  ﻫﺎي اوﺳـﺖ  ﮐﻪ  ﺻـﻌﻮد و  ﻧﺰول او  را ﺗﺸـﮑﯿﻞ  ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺑﺮاي  ﺳـﺎزﻣﺎن  دﻫﯽ ﻣﺴـﯿﺮ  ﻫﺎ  از  ﻫﻔﺖ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ي  ﻋﺸـﻖ   در  ﮐﺘﺎب ﻋﻄﺎر اﺳـﺘﻔﺎده  ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺼـﻮﺻـﯿﺎت  ﻣﺴـﯿﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻـﻌﻮد اﻓﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.  وادي  ﻃﻠﺐ، ﻋﺸـﻖ  ، ﻣﻌﺮﻓﺖ،  اﺳـﺘﻐﻨﺎ،  ﺗﻮﺣﯿﺪ، ﺣﯿﺮت  و ﻓﻨﺎ ﻣﺮاﺣﻞ  ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﯽ  روﯾﯿﻦ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ.  ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ  در ﮔﺬر از آﻧﻬﺎ  ﺣﺲ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﺠﺎد  ﻣﯽ  ﮐﻨﺪ. ﭘﻮﺳﺘﻪ روﯾﯿﻦ  ﻧﻤﺎد ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ  ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن  آن  از اﻟﮕﻮي  ﺑﺎغ   ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و   ﺣﻀﻮر آب و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ  ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪه.