معماری داخلی در آغوش آتش ، آب ، زمین و هوا ؛ بازگشت به ریشه های اولیه