تا انسان و چالش هایش وجود داشته باشد ، معماری نیز وجود خواهد داشت!