آرک دیلی

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

چه انتظاری از فضای داخلی در آینده می توان داشت؟

چه انتظاری از فضای داخلی در آینده می توان داشت؟

در سال ۲۰۱۸ ، سازمان ملل متحد مقاله ای منتشر کرد مبنی بر اینکه ۵۵٪ از جمعیت جهان قبلاً در مناطق شهری زندگی می کردند و پیش بینی می کرد که تا سال ۲۰۵۰ این درصد به ۶۸٪ برسد. این روند به سمت شهرنشینی بیشتر پیامدهای مختلفی در مورد تخریب محیط زیست و نابرابری اجتماعی به […]