معماری و هدف آن

درباره ما

افتخارات

پروژه ها

دانشنامه

تماس

تا انسان و چالش هایش وجود داشته باشد ، معماری نیز وجود خواهد داشت!

تا انسان و چالش هایش وجود داشته باشد ، معماری نیز وجود خواهد داشت!

Christele Harrouk نوشته شده توسط با اعتقاد راسخ به اینکه “معماری [… فقط از عهده معماران بر نمی آید] بسیار مهم است” ، اوله بومن در طول سه دهه کار خود فعالیت های متنوعی را آغاز کرد و در مورد “معماری ، نه به اندازه هنر یا تکنیک ساخت ساختمان ، اما معماری به عنوان […]