اهمیت طراحی نما : وقتی دیوارها به سخن می آیند و دروغ میگویند.