دکوراسیون داخلی بوهمیان؛ معماری بارها در سائو پائولو