شفافیت و مواد اولیه: تجزیه و تحلیل مختصر راه حل های لاکاتون و واسال