« معماری مانند نوشتن آهنگ است »: در گفتگو با ریک جوی