لایه جدیدی از فضای عمومی: پرونده فعال سازی پشت بام های شهری