آیا شما اینجا زندگی می کنید؟ کشف آنچه شهر را مطلوب می کند.

چرا استفاده مجدد از ساختمان ها باید اولویت مهم بعدی باشد؟

چگونه خانه ایجاد، و برای آینده آن برنامه ریزی می شود ؟